dimensie democratie

Democratie heeft betrekking op interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen. Meer bepaald houdt democratie verband met de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het voorwerp vormen van het beleid. Sociale  verantwoordelijkheid houdt verband met het opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van interne en externe belanghebbenden.

PRINCIPE 10: BESTUURSLEDEN WORDEN OP DEMOCRATISCHE WIJZE EN VOLGENS RIGOUREUZE EN TRANSPARANTE PROCEDURES (HER)BENOEMD.

statuten VBL’19

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

inwendige orde VBL 2018

Vacant mandaat

Benoemingsbrief

Screening

Procedure intro

Formulier

PRINCIPE 11 DE ORGANISATIE LEGT EEN GESTANDAARDISEERDE INTRODUCTIEPROCEDURE VAST VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN.

Benoemingsbrief

Procedure intro

Verslag 65 vergadering RVB

PRINCIPE 12 DE ORGANISATIE STREEFT NAAR EEN GEDIFFERENTIEERDE, EVENWICHTIGE EN COMPETENTE RAAD VAN BESTUUR.

Bestuursprofielen

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

PRINCIPE 13: DE RAAD VAN BESTUUR STELT EEN BENOEMINGSCOMITÉ IN.

TBC

PRINCIPE 14 DE ORGANISATIE LEGT EEN QUORUM VAST IN DE STATUTEN OF HET BESTUURSREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN DE ALGEMENE VERGADERING.

Verslag AV 2018

inwendige orde VBL 2018

PRINCIPE 15: ER IS EEN VASTGESTELDE ZITTINGSTERMIJN EN EEN GEFASEERD ROOSTER VAN AFTREDEN VOOR BESTUURDERS.

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

PRINCIPE 16: DE ALGEMENE VERGADERING VERTEGENWOORDIGT DE LEDEN EN KOMT MINIMAAL EEN KEER PER JAAR SAMEN.

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

Verslag AV 2020

Verslag AV 2021 – Digitaal

Verslag AV 2021 – Fysiek

inwendige orde VBL 2020

statuten VBL’18

PRINCIPE 17: DE RAAD VAN BESTUUR KOMT OP REGELMATIGE BASIS SAMEN.

Vergaderrooster

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

Verslag AV 2020

Verslag AV 2021 – Digitaal

Verslag AV 2021 – Fysiek

inwendige orde VBL 2020

statuten VBL’18

PRINCIPE 18: DE ORGANISATIE WORDT GEKENMERKT DOOR BESTUURLIJKE EENHEID.

Verslag AV 2018

Verslag AV 2020

inwendige orde VBL 2020

statuten VBL’18

PRINCIPE 19: DE ORGANISATIE ZORGT VOOR DE BETROKKENHEID VAN HAAR INTERNE BELANGHEBBENDEN IN DE WERKING VAN DE ORGANISATIE.

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

Verslag AV 2020

Verslag AV 2021 – Digitaal

Verslag AV 2021 – Fysiek

Meerjarenplan

PRINCIPE 20: DE ORGANISATIE ONDERSTEUNT LEDENORGANISATIES OP HET GEBIED VAN BESTUUR EN MANAGEMENT.

Verslag AV 2018

Verslag AV 2019

Verslag AV 2020

Verslag AV 2021 – Digitaal

Verslag AV 2021 – Fysiek

Dagorde vergadering 66

PRINCIPE 21: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID.

Meerjarenplan

PRINCIPE 22: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE GEZOND EN ETHISCH SPORTEN IN OVEREENSTEMMING MET RELEVANTE REGELGEVING.

Meerjarenplan

PRINCIPE 23: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE DE BESTRIJDING VAN DOPING IN OVEREENSTEMMING MET RELEVANTE REGELGEVING.

Meerjarenplan

NEEN DOPING!

PRINCIPE 24: DE ORGANISATIE VOERT EEN BELEID INZAKE DE BESTRIJDING VAN MATCH-FIXING.

Meerjarenplan

inwendige orde VBL 2020

Zwarte lijst  2020

PRINCIPE 25: DE ORGANISATIE HEEFT EEN BELEID INZAKE DE PROMOTIE VAN GELIJKHEID EN DIVERSITEIT BINNEN DE SPORT EN BINNEN DE ORGANISATIE.

Meerjarenplan