Over ons

De Vlaamse Boks Liga vzw werd opgericht in 2006 en is de koepelfederatie voor het Engels Boksen van de Belgische clubs in het Nederlandstalige gebied van België en/of in het Brussel Hoofdstedelijk gebied.  Zij organiseert bokswedstrijden op het Vlaams grondgebied en is overkoepeld door de Koninklijke Belgische Boksbond vzw die op haar beurt in 1912 opgericht werd. De Vlaamse Boks Liga is sinds 2017 een erkende en gesubsidieerde unisportfederatie en wilt de toonaangevende federatie zijn voor alle beoefenaars en clubs van deze diverse en rijke sport. De Vlaamse Boks Liga wilt de huidige bokslandschap gaan verenigen, beleidsmatig structureren, innoveren en middels een professionele aanpak de bokssport naar hogere niveaus brengen, zodat het een prominent positie kan verwerven in maatschappij. Dit allemaal wilt de Vlaamse Boks Liga realiseren middels:

  • Het zo breed mogelijk aanbieden en het promoten van het Engels boksen.
  • De boksclubs en sportbeoefenaars een centrale positie geven in ons beleid en veelzijdig ondersteunen.
  • De samenhorigheid en de samenwerking tussen de clubs en leden van de federatie te behouden en te bevorderen.
  • Een kwaliteitsvolle interne werking van de Vlaamse Boks Liga bewerkstellen en verstevigen.
  • De jeugdsport ondersteunen volgens de principes van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport.
  • De reglementering van het boksen in de clubs uniform maken.
  • Talentvolle jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen tot topsporters.

 

De Vlaamse Boks Liga wilt voornamelijk de Openheid en eerlijkheid centraal plaatsen in het beleid:

“Een open en eerlijke communicatie moet leiden tot een grote bereidheid tot ‘samenwerken”. De leden zijn ten allen tijde ambassadeur van de bokssport, ze koesteren dezelfde waarden en interesses. Deze passie voor het boksen is de drijfveer en bindmiddel.”

 

VBL interne structuren

De VBL heeft 55 boksclubs aangesloten en dit vertaalt zich in een ledenaantal  +/-1800. Om al onze leden optimaal te ondersteunen zijn er binnen de VBL verschillende organen actief.  Deze kunnen kort in het volgende tabel opgesomd worden.

Algemene vergadering Effectieve leden voorgezeten door voorzitter
Raad van Bestuur

 

 

Bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering
voor vier jaar en die ten alle tijde door een algemene vergadering
met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn
Vlaamse Liefhebbers boksafdeling VLBA
Vlaamse Elite Boksafdeling VEBA
Vlaamse Scheidsrechters afdeling VSA
Medische Commissie  Samengesteld uit experts van artsen en VBL afgevaardigde
Disciplinaire Commissie  

Disciplinaire commissie is samengesteld uit de volgende leden:

  • Meester J-P Puttemans – Balie Brussel
  • Edwin Van Fraechem – Gewezen raadsheer van het hof van Antwerpen
  • Bob Logist – Voorzitter EBU & onder voorzitter WBC
Rekeningnazichters De algemene vergadering zal twee Rekeningnazichters aanduiden
tussen de effectieve leden
Technische commissie Topsport  Vaste samenstelling uit experts
Denkcellen  Vaste en jaarlijkse variabele leden

Tabel 1: VBL-organen

 

VBL Organogram

VBL Raad van bestuur

 

 

 

mandaten RvB

 

 

 

 

 

Contact opnemen

 

“Samen verenigd voor een sterker bokslandschap”